English | Srpski  | Français  
NDP Audit & Consulting

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Moore Stephens Nathans

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Bitne odredbe važećeg Zakona o privrednim društvima

Važeći Zakon o privrednim društvima stupio je na snagu 04.06.2011. godine, a primenjuje se od 01.02.2012. godine.

Neke od najvažnijih odredbi važećeg Zakona su:

 • Zastupnik privrednog društva može da bude i pravno lice, s tim da društvo mora da ima najmanje jednog zastupnika koje je fizičko lice;
 • Osnovni kapital društva izražava se u dinarima;
 • Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnoj komunikaciji;
 • Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta, odnosno statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata;
 • Društvo može imati posebnu adresu za prijem pošte registrovanu u registru privrednih subjekata;
 • Ukinuta obaveznost isticanja pojedinih podataka u poslovnim pismima prema trećim licima;
 • Uvedena obaveza pribavljanja saglasnosti nadležne institucije za korišćenje imena Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine na stranom jeziku.

Društvo sa ograničenom odgovornošću:

 • isključeno je ograničenje broja članova koje društvo može da ima;
 • ukinuta je knjiga članova društva, a uvedena je evidencija članova;
 • svojstvo člana stiče se upisom u registar;
 • minimalni osnovni kapital društva iznosi 100 dinara;
 • izmenjen je način sticanja sopstvenih udela;
 • pravo preče kupovine pripada isključivo članovima društva, ali ne i samom društvu;
 • dozvoljeno je pretvaranje duga u ulog;
 • ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja:
  1. jednodomni, gde će društvo imati skupštinu i direktora/e koje bira skupština društva,
  2. dvodomni, gde skupština bira nadzorni odbor, a nadzorni odbor direktora/e. Da bi neko lice moglo da bude birano u nadzorni odbor mora da ispunjava propisane uslove.
 • mogućnost postojanja više direktora koji mogu biti i pravna lica;
 • nepostojanje upravnog odbora;
 • funkcija upravljanja odvojena je od nadzora;
 • razlikovanje isključenja člana odlukom skupštine i u sudskom postupku.

Akcionarsko društvo:

 • nema podele na zatvorena i otvorena akcionarska društva, već na javna i ona koja to nisu;
 • svako društvo koje to nije, može postati javno;
 • osnivački akt akcionarskog društva se ne može menjati;
 • statut je sada obavezan akt za akcionarska društva;
 • ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva;
 • nominalna vrednost jedne akcije ne može biti niža od 100 dinara;
 • minimalni osnovni kapital iznosi 3.000.000,00 dinara;
 • u javnom akcionarskom društvu povećanje osnovnog kapitala se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital;
 • obavezna je pisana izjava za upis smanjenja kapitala kod Centralnog registra;
 • statutom se može utvrditi minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, koji ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase;
 • glasanje se može vršiti i pismenim putem;
 • statutom se može isključiti obaveza overe potpisa prilikom glasanja;
 • punomoćje za glasanje nije prenosivo;
 • nepostojanje upravnog odbora;
 • ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja:
  1. jednodomni, gde će društvo imati skupštinu i jednog ili više direktora koji moraju ispunjavati propisane uslove,
  2. dvodomni, gde će društvo imati skupštinu, koja bira nadzorni odbor i jednog ili više izvršnih direktora, odnosno izvršni odbor (najmanje tri izvršna direktora) koga bira nadzorni odbor.

Kompanija NDP Audit & Consulting doo ima tim stručnjaka koji može sprovesti sva usklađivanja koja ja Vaša kompanija u obavezi da ispuni, shodno važećem Zakonu o privrednim društvima.

Za dodatne informacije, možete nam se obratiti putem e-mail-a: office@ndp-audit.rs ili na telefon 011/3085-780.

Pošalji e-mail

Početna |Mapa sajta © 2010 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved