English | Srpski  
NDP Audit & Consulting

Usluge


  Računovodstvene usluge
   •   Računovodstvena rešenja
   •   Usluge obračuna zarada

  Poslovno savetovanje
   •   Državni podsticaji za investicije

  Poreske usluge
   •   Porez na lični dohodak
   •   Porez na dobit
   •   PDV
   •   Porez na plate i doprinose
   •   Transferne cene

Naš izbor vestiInvest in Serbia

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta Beograd

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

 


Ispunjavanje zakonskih obaveza vezanih za Transferne cene

Na osnovu člana 61a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Ministar finansija doneo je Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među privrednim društvima koja se smatraju povezanim licima prema članu 59. Zakona.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i način primene metode po principu "van dohvata ruke" kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem, a u skladu sa članom 10a i čl. 59. do 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Donošenjem Pravilnika i formalno su ispunjeni uslovi za početak primene odredaba Zakona vezanim za problematiku transfernih cena.

Poreski obveznik uz poreski bilans podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja.

Dokumentacija mora da sadrži:

 1. analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
 2. analizu delatnosti;
 3. funkcionalnu analizu;
 4. izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu "van dohvata ruke";
 5. zaključak;
 6. priloge.

Ukoliko poreski obveznik ne poseduje dokumentaciju o transfernim cenama, rizikuje kaznu u visini do 2.000.000 RSD za pravno lice i do 100.000 RSD za odgovorno fizičko lice.

Dodatno, poreski obveznik rizikuje da Poreska uprava u toku kontrole umanji troškove i/ili uveća prihode ostvarene u transakcijama sa povezanim licima, zatim taj zbir pomnoži s važećom stopom poreza na dobit i obračuna kamatu, doda trošak poreskog postupka i time ozbiljno optereti poreskog obveznika.

Zato je veoma važno da se o transfernim cenama razmišlja i tokom godine prilikom ugovaranja poslova između povezanih lica i time izbegnu budući dodatni troškovi i problemi sa Poreskom upravom.

Prepuštanjem nama vođenja računa o transfernim cenama bićete u mogućnosti da, pored ispunjavanja zakonske obaveze pripreme Studije o transfernim cenama na godišnjem nivou, pripremite buduće transakcije i otklonite opasnosti od budućih dodatnih troškova pri njihovim realizacijama.

Naša usluga obuhvata:

 • Priprema dokumentacije vezane za strukturu grupe preduzeća kojoj Poreski obveznik pripada i njegove pozicije u okviru grupe
 • Funkcionalnu analizu i analizu rizika koje Poreski obveznik preuzima na sebe u transakcijama sa povezanim licima
 • Ekonomsku analizu odnosno sprovođenje benčmarking studije koja obuhvata izbor adekvatnog metoda za utvrđivanje cena „van dohvata ruke“ i identifikaciju uporedivih cena
 • Izradu dokumenta o transfernim cenama sa našim nalazima čija bi forma i sadržina bila u skladu sa zakonskim odredbama.
 • Odbrana utvrđenih rezultata u razgovoru sa Poreskom upravom

NDP Audit & Consulting doo ima tim stručnjaka koji može da sprovede sve procedure i izvrši potrebne analize sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza vezanih za institut transfernih cena.

Za dodatne informacije, možete nam se obratiti putem e-mail-a: office@ndp-audit.rs ili na telefon 011/3085-780.

Pošalji e-mail

Početna |Mapa sajta © 2019 NDP Audit & Consulting d.o.o. All rights reserved